De MR – wat is het en wat doet het voor u?

De medezeggenschapsraad


Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Voor leerkrachten, als werknemer, is een goede rechtspositie belangrijk. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad (MR).

De taken en bevoegdheden van de MR zijn nauwkeurig omschreven in het reglement, dat op school in de MR-map in de koffiekamer ter inzage aanwezig is. In dit reglement staat omschreven hoe de MR moet functioneren. Een aantal voorschriften in dit reglement zijn dwingend, zoals:

  • Het aantal leden van de MR.
  • Hoe verlopen de verkiezingen?
  • Wanneer overleggen het bestuur en de MR?
  • Hoe zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht geregeld?
  • Daarnaast kunnen ook een aantal voorschriften toegevoegd worden door de MR zelf.

De MR van onze school bestaat uit 6 leden. Hiervan worden 3 leden gekozen uit en door de ouders en 3 leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. De leden van de MR hebben telkens zitting voor de periode van 3 jaar. Dan komen er nieuwe verkiezingen, waarbij zich nieuwe kandidaten verkiesbaar kunnen stellen en de aftredende leden, indien zij dat willen, herkiesbaar zijn.

Alle vergaderingen van de MR zijn voor alle ouders toegankelijk. Er wordt ongeveer 5 à 6 keer per jaar vergaderd. De data en de agendapunten van de MR-vergaderingen worden tijdig via de nieuwsbrief bekend gemaakt. 
Heeft u voorstellen, klachten, suggesties of iets dergelijks, dan bent u van harte welkom bij één van de leden. De namen en telefoonnummers staan in de bijlage.

De MR heeft het recht om over diverse schoolaangelegenheden te spreken, het schoolbestuur voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. 
Daarmee komen we op twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent echter niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor wat betreft het instemmingsrecht. Het bestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. In het MR-reglement staat aangegeven voor welke zaken adviesrecht geldt en voor welke zaken instemmingsrecht van toepassing is. Advies- en instemmingsrecht hoeven voor beide geledingen (ouders/leerkrachten) niet gelijk te liggen. Het kan zijn dat bij bepaalde beslissingen de personeelsgeleding adviesrecht heeft en de oudergeleding instemmingsrecht, of omgekeerd. 
Het schoolbestuur is verplicht om de MR alle noodzakelijke informatie te geven.

Als het bestuur en de MR er niet met elkaar uitkomen en er een ernstig conflict ontstaat, kan de geschillencommissie worden ingeschakeld. Deze onafhankelijke commissie kan een bemiddelingsvoorstel doen en als dat helpt, een bindende uitspraak.

U bereikt ons het best via e-mail: bs.regenboogmr@gmail.com.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl